Call Us: (305) 371-4326

Bedrijfsdoorlichting / bedrijfsscan
Milieu

De zorg voor het milieu kan voortkomen uit de wens om efficiënter en goedkoper om te gaan met grondstoffen en afvalstoffen. Maar ook inzicht in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de hiermee gepaard gaande investeringen zijn belangrijke argumenten. Een initiële milieubeoordeling geeft inzicht in de kansen en bedreigingen van bedrijfsprocessen. Met deze informatie kunnen beslissingen genomen worden om de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

Daarnaast is een initiële milieubeoordeling het juiste instrument om te starten met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een initiële milieubeoordeling is bijvoorbeeld het startpunt van een milieuzorgsysteem, gecertificeerd volgens ISO 14001 of EMAS.

Financieel

Met betrekking tot bijzondere projecten zoals aankoop/ verkoop van bedrijven of de verplaatsing daarvan is het van belang om de financiële impact hiervan goed in kaart te brengen.

Ook bij bodem- en/of asbestsanering  is het nuttig de financiële consequenties door te rekenen.

Het begroten van de investeringen en kosten in verband met dergelijke trajecten verschaft u belangrijke informatie op grond waarvan u de juiste beslissingen kunt nemen.

Door verschillende scenario’s en investeringsselecties financieel te onderbouwen kunt u bijvoorbeeld ook externe financiers gemakkelijker overtuigen van het nut en de noodzaak van uw plannen.

Strategie en begeleiding

Een gezonde bedrijfsvoering en een duidelijke doelstelling zijn twee essentiële bouwstenen voor een succesvolle onderneming. Ze vormen de basis voor een beter rendement. Door samen met de ondernemer de ondernemingsprocessen onder de loep te nemen, kan de bedrijfsstrategie worden aangescherpt. Door het bedrijf qua financiën, commerciële kracht, personeel en logistiek tegen het licht te houden worden de sterke en zwakke kanten van het bedrijf zichtbaar.

Onze kennispartners kunnen u begeleiden bij bedrijfsoverdrachten en bijkomende waardering- en financieringsvraagstukken. Soms staan geschillen tussen aandeelhouders  of spanningsvelden binnen familiebedrijven de noodzakelijke ondernemingsbeslissingen in de weg.

BMD Zuid-Holland Noord is een sparringpartner bij financiële vraagstukken betreffende ontwikkeling en rendementsverbetering van MKB bedrijven. Ook kunnen wij structuur bieden bij tegenslag of onzekerheden rondom de financiële toekomst van bedrijven en haar eigenaren.